مطالعات :

مطالعات بخش اول و مهم ترین و کاربردی ترین بخش هر پروژه  ای است که متاسفانه از ان غافل مانده ایم. مطالعات هویتی، کالبدی و مطالعات فرهنگی اجتماعی از مهمترین بخش های پروژه ها است

این شرکت با تجربه ای بسیار خوب در زمینه مطالعات هوتی و پیوست های فرهنگی و اجتماعی آماده همکاری با نهادها و سازمان و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه انواع مطالعات می باشد.