هزینه طراحی بسته به نوع کار و پروژه و متراژ زیربنا متفاوت و بعد از برگزاری جلسه حضوری با کارفرما و نوع پروژه مشخص خواهد شد اما به طور کلی قیمت طراحی پروژه ها به شکل زیر می باشد

  1. طراحی معماری بین 4500 الی 32000 تومان  برای هر مترمربع زیربنا
  2. طراحی سازه : بین 5000 الی 40000 تومان برای هر مترمربع زیربنا
  3. طراحی برق : بین 3500 الی 18000 تومان برای هر مترمربع زیربنا
  4. طراحی مکانیک : بین 3000 الی 18000 تومان برای هر مترمربع زیربنا
  5. طراحی فاز دوم : بین 5500 الی 32000 تومان برای هر مترمربع زیربنا
  6. طراحی سایت : بین 1000 الی 5000 تومان برای هر مترمربع زیربنا
  7. طراحی داخلی : بین 7000 الی 42000 تومان برای هر مترمربع زیربنا
  8. طراحی شهرسازی : بین 4500 الی 32000 تومان برای هر مترمربع زیربنا